Ryczałtowe opodatkowanie najmu

0 1223

Opodatkowanie ryczałtem jest bardzo korzystne dla niektórych podatników ze względu na stawkę w wysokości 8,5%. Mimo iż na gruncie przepisów kodeksu cywilnego najem jest strukturą jednolitą, to już w ujęciu podatkowym należy go rozpatrywać dwojako – jako najem prywatny lub prowadzony w ramach działalności gospodarczej.

Jest to o tyle istotne, że z możliwości rozliczenia ryczałtem mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu nieruchomościami, ale wynajmujące nieruchomość bądź nieruchomości prywatnie. Nie oznacza to, że przedsiębiorca nie może z tej możliwości skorzystać w ogóle. Może, jeśli prowadzona przez niego działalność jest inna niż wyżej wskazana, a dodatkowo wynajmuje np. mieszkanie, które nie stanowi majątku firmy.

Opodatkowanie najmu

fot. sqback/bigstockphoto.com

Jak wybrać ryczałt jako formę opodatkowania?

Wyboru takiej formy opodatkowania dokonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia we właściwym urzędzie skarbowym na dany rok podatkowy. Należy to zrobić w terminie nie późniejszym niż do 20 stycznia nowego roku. Jeśli natomiast najem rozpocznie się już w trakcie trwania roku kalendarzowego, oświadczenie należy złożyć do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód, lub do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy przychód osiągnie w grudniu.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym nie wszystkie dochody podlegają opodatkowaniu. Zwolnienie to obejmuje dochody uzyskane z wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenach wiejskich w gospodarstwach rolnych osobom przebywającym na wypoczynku, a także dochody uzyskane z wyżywienia tych osób, jeśli ilość wynajmowanych pokoi nie jest większa niż 5. Wyłączenie to ma zastosowanie zarówno w przypadku opodatkowania według skali, jak i ryczałtu.

Na czym polega rozliczanie najmu ryczałtem?

Rozliczając najem ryczałtem jako przychód należy traktować wartość czynszu należnego z tytułu najmu. Jeśli jednak wynajmujący jest czynnym płatnikiem podatku VAT, wtedy przychodem będzie kwota czynszu pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Do przychodu nie wlicza się kaucji ani innych kosztów, do których ponoszenia zobowiązani są najemcy na podstawie zawartej między stronami umowy najmu.
Jest to jedna z wad tej konstrukcji podatkowej, uniemożliwia bowiem pomniejszenie osiągniętych przychodów o koszty ich uzyskania. Ale podatnik może dokonać odliczenia strat z tytułu najmu z lat poprzednich, a także odliczenia opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie społeczne, pod warunkiem, że nie są odliczane z innego tytułu. Aby dokonać odliczeń należy gromadzić dokumenty potwierdzające osiąganie przychodu z najmu oraz ponoszenie wydatków, które uprawniają do odliczeń.

Kwotę ryczałtu z tytułu najmu można uiszczać za okresy miesięczne lub kwartalne. W tym zakresie nie ma obowiązku składania deklaracji przed naczelnikiem urzędu skarbowego. Wystarczy dokonać wpłaty w terminie do 20 dnia następnego miesiąca lub do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za jaki podatek jest wpłacany. Ryczałt za grudzień lub ostatni kwartał roku należy uiścić najpóźniej w terminie złożenia deklaracji rocznej PIT-28, tj. do 31 stycznia następnego roku.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *