Na czym polega ryczałt ewidencjonowany?

1 1304

Każdy rodzaj przychodu, w tym również ten osiągany z tytułu najmu, podlega opodatkowaniu. Wybór właściwej formy opodatkowania może przynieść właścicielowi wynajmowanej nieruchomości spore korzyści. Jedną z nich jest ryczałt ewidencjonowany, który warto wziąć pod uwagę z kilku powodów.

Stawka opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu i dzierżawy wynosi 8,5%, jednak ta forma rozliczenia może być stosowana wyłącznie w przypadku tzw. najmu prywatnego. Oznacza to, że z ryczałtu nie mogą korzystać osoby, które najmem zajmują się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a wynajmowane nieruchomości nie mogą być składnikami majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Opodatkowanie najmu

fot. sqback/bigstockphoto.com

Jeśli podatnik osiągający przychód z najmu chce rozliczać go na podstawie ryczałtu, musi o tym fakcie poinformować w formie pisemnego oświadczenia właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania naczelnika urzędu skarbowego. Oświadczenie takie musi dotrzeć do urzędu najpóźniej 20 dnia kolejnego roku podatkowego, w którym zostaną rozliczone przychody osiągnięte w roku poprzednim.

Jeśli więc do 20 stycznia podatnik nie złoży takiego oświadczenia, przychód z tytułu najmu będzie musiał rozliczyć na podstawie skali podatkowej. Jeśli natomiast podatnik zawrze umowę najmu już w trakcie trwania roku podatkowego, wtedy oświadczenie o wyborze ryczałtu powinien złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód, lub do końca bieżącego roku podatkowego jeśli pierwszy przychód osiągnął w grudniu. Oświadczenie raz złożone poczytuje się za obowiązujące w kolejnym roku podatkowym, nie ma więc potrzeby składania go co roku.

Podatek zryczałtowany pobiera się od kwoty czynszu otrzymywanego od najemcy, a nie od czystego dochodu, co ma miejsce w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. Ważne więc, by w umowie najmu wyraźnie wyodrębnić kwotę czynszu, którą najemca płaci wynajmującemu, a także zawrzeć informację o tym, że opłaty za media obciążają najemcę. W takim wypadku przychodem właściciela nieruchomości będzie wyłącznie otrzymany od najemcy czynsz, w związku z tym podstawa opodatkowania będzie niższa. Opłaty eksploatacyjne, mimo iż mogą być przekazywane przez lokatora wynajmującemu, nie stanowią jego przychodu, gdyż są przeznaczane na koszty związane z użytkowaniem i utrzymaniem nieruchomości.

Przychody z najmu, które są opodatkowane ryczałtem, nie łączą się ponadto z przychodami z innych źródeł. Z tego powodu wybór tej formy opodatkowania może być bardzo korzystny, szczególnie jeśli dochód właściciela nieruchomości, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przekracza granicę progu podatkowego. W tej sytuacji wyłączenie przychodów z najmu i opodatkowanie ich ryczałtem może skutkować obniżeniem dochodu opodatkowanego według skali i uniknięciem opodatkowania go podatkiem w wysokości 32%.

Podobne artykuły

1 Komentarz

  1. Jacek 14 kwietnia 2016 o 20:43

    Proszę o informację w jaki sposób ( na jakim druku) mam powiadomić US o wynajmowaniu mieszkania w trakcie roku podatkowego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *