Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – zaświadczenia i opłaty

0 129

Dnia 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Oznacza to, że grunty z budynkami mieszkalnymi, które dotychczas były objęte użytkowaniem wieczystym, z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa będą podlegały prawu własności.

Aby ujawnić prawo własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków, trzeba będzie posiadać zaświadczenie. Oznacza to w praktyce, że bez takiego zaświadczenia nie będzie można sprzedać mieszkania. W związku z tym urzędy powinny jak najszybciej przystąpić do przygotowywania tych dokumentów.

perhapzz/bigstockphoto.com

Zaświadczenia będą wydawane przez te same organy, które obecnie pobierają opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Ich wydanie nastąpi na wniosek właściciela w ciągu 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku bądź z urzędu w ciągu 12 miesięcy od dnia przekształcenia, czyli do końca 2019 roku.

Każde zaświadczenie będzie przekazywane przez organ je wystawiający do sądu właściwego dla prowadzenia księgi wieczystej w ciągu 14 dni od daty wystawienia. Następnie w księdze wieczystej znajdzie się wpis własności gruntu oraz roszczenia o opłatę – zostanie on dokonany z urzędu.

Przekształcenie będzie wiązało się z koniecznością uregulowania 20 opłat rocznych. Opłaty te będą zasadniczo równe dotychczasowym opłatom z tytułu użytkowania wieczystego. Zatem na zaświadczeniu powinna się znaleźć informacja o wysokości takiej opłaty oraz o ewentualnych bonifikatach, które mają być zachętą do jednorazowej spłaty. Jeśli przekształcenie dotyczy gruntu będącego własnością Skarbu Państwa, bonifikata wyniesie 60 proc., gdy opłata zostanie wniesiona w roku, w którym doszło do przekształcenia. Natomiast w każdym kolejnym roku będzie ona obniżana o 10 proc. (np. 50 proc, jeśli wpłata nastąpi w ciągu dwóch lat; 40 proc. – w ciągu trzech itd.). Jeśli natomiast grunty stanowią własność jednostek samorządu terytorialnego, zasady udzielania bonifikat zostaną określone przez odpowiednie organy tych jednostek.

Wymienione przepisy o przekształceniu nie będą obejmowały gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na podstawie ustawy z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529 ze zm.) oraz gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, znajdujących się na terenie portów i przystani morskich. Z kolei zwolnienie z opłat dotyczy parków narodowych, osób, które wniosły całą opłatę za użytkowanie wieczyste jednorazowo oraz osób i ich spadkobierców, którzy uzyskali prawo własności na mocy art. 7 dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (DzU z 1945 r. nr 50, poz. 279 ze zm.) albo innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed 5 grudnia 1990 r.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *