Przedłużenie umowy najmu mieszkania

0 35

Umowa najmu może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Do wypowiedzenia dochodzi albo wskutek upływu terminu w niej wskazanego, albo gdy jedna ze stron zechce najem zakończyć i złoży wypowiedzenie. Z uwagi na wybuch pandemii przepisy w tym zakresie zostały zmodyfikowane, aby lepiej chronić najemców przed wypowiedzeniem, a także umożliwić im przedłużenie umowy.

Zgodnie z nowelizacją przepisów wprowadzoną po wybuchu epidemii koronawirusa, zmieniły się warunki wypowiadania i przedłużania umów najmu. Gdy umowa najmu lokalu została zawarta przed dniem 31 marca 2020 r., a czas jej obowiązywania upływał po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa najmu uległa przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. na warunkach dotychczasowych. Niezbędne było do tego oświadczenie najemcy, które musiał on złożyć najpóźniej w dniu, w którym umowa najmu przestałaby obowiązywać.

Mieszkanie na wynajem

fot. Bernie123/bigstockphoto.com

Przepisy przewidywały jednak wyjątki od tego uprawnienia i zasada ta nie mogła być stosowana, gdy:

  • najemca w czasie co najmniej sześciu miesięcy przed dniem 31 marca 2020 r., a w przypadku, gdy umowa obowiązywała przez czas krótszy niż sześć miesięcy przed dniem 31 marca 2020 r., przez cały czas obowiązywania umowy, pozostawał w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, albo należnych wynajmującemu, za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc,
  • w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego lokalu w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód,
  • w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego.

Automatyczne przedłużenie umowy nie miało również zastosowania do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługiwał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełniał warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie mógł z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

Po tej nowelizacji nie wprowadzono kolejnych zmian dotyczących ochrony najemców lokali mieszkalnych, wobec czego od 30 czerwca 2020 nie obowiązują tu żadne szczególne zasady ich ochrony, a do przedłużania umowy najmu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy strony chcą umowę najmu przedłużyć, muszą porozumieć się co do warunków i spisać swoje oświadczenia w postaci aneksu do umowy. W dokumencie tym trzeba zawrzeć informację o cenie oraz terminie, do jakiego umowa zostaje przedłużona, chyba że strony zdecydują się na przedłużenie jej na czas nieokreślony.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *