Remont zabytkowego budynku – co trzeba wziąć pod uwagę?

1 2927

Właściciel zabytku musi się nim opiekować. Rozumieć należy pod tym prowadzenie robót budowlanych oraz utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie. Jak więc  w praktyce wygląda remont zabytkowego budynku?

W jaki sposób są chronione zabytki?

Decydując się na kupno zabytkowego lokalu warto wiedzieć, że wiąże się to  z pewnymi obowiązkami i trudnościami. Prawdziwym wyzwaniem jest np. remont budynku.

Zabytki są chronione na różne sposoby – wpisem do rejestru zabytków czy wpisem na Listę Skarbów Dziedzictwa. Mogą być też uznane za pomnik historii, czy tworzyć część parku kulturowego. Do rejestru trafiają zabytki nieruchome na wniosek właściciela lub na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. W praktyce forma ochrony ma ogromne znaczenie w czasie planowania remontu.

JulietPhotography/bigstockphoto.com

Pozwolenie na remont od wojewódzkiego konserwatora zabytków

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mówi, że prowadzenie robót budowlanych w przypadku zabytków wpisanych do rejestru oraz w ich otoczeniu wymaga zgody wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pewne wymogi w tym zakresie wprowadza również Prawo budowlane. Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z tą ustawą remont to wykonywanie robót budowlanych, które polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego budynku. Nie stanowią one natomiast bieżącej konserwacji.

Ścisłe regulacje dotyczą również samych uczestników remontu. Nadzór nad pracami budowlanymi w przypadku budynków zabytkowych musi mieć inspektor nadzoru inwestorskiego bądź kierownik budowy posiadający odpowiednie uprawnienia. Musi on również przez minimum 18 miesięcy brać udział  w robotach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru.

Bardziej restrykcyjne przepisy obowiązują w przypadku wydawania pozwoleń na rozbiórkę budynków wpisanych do rejestru zabytków. Taką decyzję wydaje Generalny Konserwator Zabytków.

W sytuacji, gdy dana nieruchomość objęta jest tylko wpisem w gminnej ewidencji zabytków obostrzenia jej nie dotyczą. Oczywiście trzeba uzyskać pozwolenie na budowę czy dokonać zgłoszenia do odpowiedniego organu, tak jak ma to miejsce w przypadku wszystkich robót budowlanych. Decyzje takie wydaje starosta w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Zalecenia konserwatorskie dotyczące zabytków

Trzeba też wiedzieć o tym, że obowiązująca Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad nimi wprowadza pewne zalecenia konserwatorskie. Odnoszą się one do wszystkich kategorii zabytków. Wydawane są one na piśmie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek właściciela danego zabytku. Określają dokładnie sposób korzystania z zabytku, jego ochronę oraz wykonywanie prac konserwatorskich. Uwzględniają ponadto zakres zmian, które w obiekcie można dokonać.

Jednak zalecenia te  nie mają formy wiążącej decyzji administracyjnej i nie posiadają określonego adresata. Są w zasadzie tylko wytycznymi, wskazówkami co do sposobu użytkowania budynku. Właściciel budynku  zabytkowego wcale więc nie ma obowiązku się do nich stosować.

Podobne artykuły

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *