Pozwolenie na budowę

0 945

Budowa domu to proces obarczony wieloma formalnościami. Zanim zaczniemy więc planować inwestycję w nieruchomość, zorientujmy się, jakie pozwolenia musimy uzyskać.

Pozwolenia na budowę wymagają m.in.:

 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,
 • wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty, altany oraz przydomowe oranżerie o powierzchni zabudowy do 25 m2,
 • wiaty przystankowe i peronowe,
 • indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,
 • wolnostojące kabiny telefoniczne, szafy i słupki telekomunikacyjne,
 • budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 20 m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych,
 • boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji,
 • parkometry z własnym zasilaniem,
 • pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 • miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,
 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m2,
 • własny dom, garaż, szambo,
 • dobudowa tarasu, ganku, werandy czy ogrodu zimowego (oranżerii),
 • budowa zjazdu z drogi na działkę,
 • wybicie nowego okna lub drzwi w ścianie zewnętrznej,
 • remont konstrukcji dachu,
 • budowa nowych schodów zewnętrznych,
 • budowa komina zewnętrznego,
 • ocieplenie budynku wyższego niż 12 m,
 • przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko oraz te mogące mieć negatywny wpływ na obszar Natura 2000 Uzyskanie pozwolenia na budowę trwa przeciętnie od 3 do 6 miesięcy.

Aby uzyskać zgodę na budowę, należy złożyć wniosek o zezwolenie, które wydaje odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta bądź wojewoda). Do tego trzeba dołączyć projekt budowlany (w czterech egzemplarzach), stanowiący załącznik do podania wraz z wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami. Należy także dostarczyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych, decyzję o warunkach zabudowy oraz zagospodarowaniu terenu bądź też Wypis z Miejscowego Planu, a także inne, dodatkowe dokumenty czy też opinie wymagane przez urząd rejonowy.

Wniosek rozpatrywany jest maksymalnie do 65 dni. Zasady przyznania zezwolenia na budowę określone są w art. 28 ustawy – Prawo budowlane. Na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem budowy, trzeba zawiadomić organy nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych w określonym terminie. Jeśli budowa nie rozpocznie się w ciągu trzech lat od uzyskania zgody na nią, to pozwolenie wygasa. Decyzję odmowną w stosunku do zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę wydaje się wówczas, gdy w razie stwierdzenia błędów bądź braków w wymaganej dokumentacji nie usuwa się wykazanych nieprawidłowości (do wyznaczonego przez dany urząd dnia).

Pozwolenie na budowę jest ostateczne, kiedy w ciągu 14 dni od jej doręczenia żadna ze stron nie podejmuje działań odwołania się od tej decyzji.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *