Podział nieruchomości na niezależne lokale

0 304

Decydując się na podział lokalu, w zależności od architektury oraz wielkości działki można rozważyć różne rozwiązania. Jednym ze sposobów jest podział pionowy nieruchomości wraz z działką i ewentualnie zniesienie współwłasności. Innym zaś wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego, bądź kilku takich lokali. Musi wówczas istnieć techniczna, ale i prawna możliwość wydzielenia nowych lokali.

Chcąc dokonać podziału pionowego nieruchomości wraz z działką, musimy postępować zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Podziału dokonuje się na odrębne lokale, bez części wspólnych, tak, aby ich użytkownicy byli od siebie niezależni. W każdej wydzielonej części budynku muszą być zapewnione osobne wejścia oraz instalacje. Kolejnymi warunkami podziału są: jego zgodność z ustaleniami planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz dostęp do drogi publicznej.

frenta/bigstockphoto.com

Dokonując takiego podziału na drodze administracyjnej, pierwszym etapem jest złożenie w urzędzie gminy lub miasta wniosku o zaopiniowanie wstępnego planu podziału. W następnej kolejności, na podstawie pozytywnej opinii, należy zamówić u uprawnionego geodety wykonanie właściwego projektu podziału. Po jego opracowaniu, ponownie należy złożyć w urzędzie gminy wniosek o zatwierdzenie podziału. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji. Postanowienie to, podobnie jak orzeczenie sądu, jest podstawą do założenia nowych ksiąg wieczystych dla wydzielonych działek, dokonania w nich odpowiednich wpisów oraz wyznaczenia w terenie nowych granic przez geodetę. Podział administracyjny nie powoduje zmian w zakresie prawa własności. Można ją znieść u notariusza, bądź w sądzie. Ponad to w sądzie rejonowym właściwym ze względu na położenie nieruchomości można również fizycznie podzielić nieruchomość, ale jedynie przy okazji zniesienia współwłasności, bądź działu spadku połączonego z takim zniesieniem. Współwłaściciele muszą złożyć zgodny wniosek wraz z projektem podziału oraz wnieść stosowne opłaty.

Bywa, że z przyczyn technicznych, nie jest możliwy opisany powyżej podział budynku, ponieważ np. jedna część, którą chcemy wyodrębnić znajduje się na piętrze, druga zaś na parterze. Można wówczas wyodrębnić dwa niezależne lokale na podstawie przepisów o własności lokali. W tym przypadku, po ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych, działka oraz niektóre części budynku oraz urządzenia i instalacje pozostaną nieruchomością wspólną.

Inaczej też w takiej sytuacji wyglądają formalności. Tu w pierwszej kolejności trzeba uzyskać od starosty powiatowego zaświadczenie o samodzielności lokalu. Do wniosku o jego wydanie należy dołączyć dokumentację techniczną. Musi ona zwierać: rzuty odpowiednich kondygnacji budynku, a także plan sytuacyjny z naniesioną lokalizacją lokalu i pomieszczeń przynależnych. Następnym krokiem jest ustanowienie odrębnej własności lokalu. Można to zrobić, sporządzając akt notarialny albo uzyskując orzeczenie sądu rejonowego o zniesieniu współwłasności. Po wyodrębnieniu własności zakłada się dla lokali nowe księgi wieczyste.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *