Jak wypowiedzieć umowę dzierżawy?

0 106

Dzierżawa to jeden z rodzajów umów opisanych w kodeksie cywilnym. Uregulowana jest w przepisach 693 – 709 kc, jednak w pewnym zakresie stosuje się do niej przepisy o najmie tj. art. 659 – 692.

Jest to umowa nazwana, dwustronnie zobowiązująca, wzajemna i konsensualna. Do jej zawarcia niezbędne jest zgodne oświadczenie woli obu stron. Na podstawie umowy dzierżawy jedna ze stron udostępnia drugiej osobie rzecz lub prawo. Własność pozostaje przy tym w rękach pierwotnego właściciela i nie zostaje przeniesiona na drugą ze stron umowy. Istotą dzierżawy jest pobieranie pożytków, dlatego też przedmiotem takiej umowy może być wyłącznie rzecz lub prawo przynoszące pożytki.

Umowa najmu mieszkania

Na podstawie umowy wydzierżawiający (właściciel rzeczy lub prawa) oddaje dzierżawcy n czas określony rzecz lub prawo do używania i pobierania pożytków. W zmian dzierżawca zobowiązany jest do regulowania z tego tytułu ustalonej przez strony opłaty (czynszu). Odpłatność jest więc kolejnym elementem niezbędnym do istnienia umowy dzierżawy.

Przedmiot dzierżawy nie może być przez dzierżawcę zmieniony ani oddany w użytkowanie osobie trzeciej bez zgody wydzierżawiającego. Dzierżawca ma obowiązek wykonywania swojego prawa w oparciu o zasady prawidłowej gospodarki. Dzierżawa w swym charakterze ma wiele cech wspólnych z umową najmu. Zasadnicza różnica między tymi dwoma stosunkami prawnymi polega na tym, że w przypadku dzierżawy, dzierżawca uprawniony jest do pobierania z prawa lub rzeczy pożytków.

Umowę dzierżawy można zawrzeć pisemnie lub ustnie. W przypadku umowy ustnej trwającej dłużej niż rok, przyjmuje się, że zawarto ją na czas nieokreślony. Jeśli natomiast umowę pisemną zawarto na czas 30 lat lub dłuższy, to po upływie tego terminu przyjmuje się, że umowa zawarta została na czas nieokreślony.
Umowę dzierżawy gruntu rolnego wypowiedzieć można z jednorocznym wyprzedzeniem na koniec roku dzierżawnego. W przypadku innej dzierżawy okres wypowiedzenia wynosi pół roku przed upływem roku dzierżawnego. Jeśli jednak dzierżawca będzie zalegał z płatnością czynszu za dwa pełne okresy płatności, a jeśli czynsz jest płatny roczne, gdy zwleka z zapłatą za trzy okresy miesięczne, umowa dzierżawy może przez wydzierżawiającego zostać wypowiedziana bez zachowania terminu wypowiedzenia. Przedtem jednak wydzierżawiający musi wyznaczyć dzierżawcy dodatkowy termin do zapłaty, nie krótszy niż trzy miesiące.

Wypowiedzenia należy dokonać pisemnie. Pismo takie powinno zawierać:

  • oznaczenie dzierżawcy;
  • oznaczenie wydzierżawiającego dokonującego wypowiedzenia;
  • oświadczenie o wypowiedzeniu, ze wskazaniem, jakiej umowy konkretnie ono dotyczy;
  • oznaczenie przedmiotu dzierżawy;
  • wskazanie daty pisma;
  • własnoręczny podpis dokonującego wypowiedzenie.

Po zakończeniu umowy dzierżawca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. Do jego obowiązków należy bowiem utrzymanie w takim stanie przedmiotu dzierżawy i dokonywanie w tym celu wszystkich niezbędnych napraw i remontów.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *