Analiza źródeł informacji

0 253

Zgodnie z ustawą zarządzanie nieruchomościami to podejmowanie decyzji, a także dokonywanie czynności w celu nieruchomości w nie pogorszonym stanie i zgodnie z przeznaczeniem tej nieruchomości. Wiąże się ono również z inwestowaniem w tę nieruchomość.

Do zadań zarządcy nieruchomości należy sporządzanie oraz przechowywanie umów z dostawcami usług, mediów, jak również z najemcami, dzierżawcami. Jest on także odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów związanych z procesem inwestycyjnym oraz remontowym. Zarządca nieruchomości świadczy usługi właścicielowi i użytkownikom nieruchomości.

Zarządca co roku sporządza sprawozdanie finansowe zawierające:

  1. Bilans nieruchomości,
  2. Rachunek wyników,
  3. Zestawienie obrotów i sald, lub w inny, uzgodniony z właścicielem sposób dokumentuje stan finansów nieruchomości.

Wspomniane dokumenty charakteryzują sytuacje finansową nieruchomości oraz pozwalają na ocenę prawidłowości założeń planistycznych, na ustalenie źródeł oraz przyczyn niedoborów, a także pozwalają ocenić pracę zarządcy.

Poniżej wymienione i opisane są źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby zarządzania nieruchomościami.

  • księga wieczysta
  • ewidencja gruntów i budynków
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • mapa zasadnicza
  • inne źródła

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *