Zniszczenia w wynajmowanym mieszkaniu

0 534

Zużycie wynajmowanego mieszkania jest nieuniknione, jest bowiem następstwem zwykłego użytkowania. W takim wypadku najemca nie ma obowiązku odremontowania czy odświeżenia go po zakończeniu umowy, ponieważ stan taki jest naturalnym skutkiem korzystania z lokalu. To wynajmujący powinien we własnym zakresie mieszkanie odświeżyć przed pokazaniem go kolejnemu potencjalnemu najemcy.

Co innego, jeśli poziom zużycia przekracza ten zakres, a lokator pozostawia mieszkanie zniszczone.
Właściciel nieruchomości powinien jak najlepiej zabezpieczyć się przed konsekwencjami takiej sytuacji, zaczynając już w momencie podpisania umowy i wydania lokalu sporządzając protokół zdawczo-odbiorczy. Dokument taki powinien zawierać skrupulatny spis wszystkich znajdujących się w mieszkaniu sprzętów i urządzeń, opis stanu technicznego, mebli, wykończenia oraz wszystkich innych elementów, które się w mieszkaniu znajdują. Warto wzbogacić go o dokumentację fotograficzną, która będzie najbardziej wiarygodnym dowodem na to, w jakim stanie najemca przejął lokal, a w jakim go oddał. Protokół  powinien być sporządzony w obecności najemcy, podpisany przez obie strony i stanowić załącznik do umowy najmu.

bane.m/bigstockphoto.com

Drugim sposobem zabezpieczenia jest kaucja, której wysokość należy wskazać w umowie. Jest to kwota, którą najemca wpłaca na rzecz wynajmującego, celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, właśnie między innymi na wypadek zniszczenia mieszkania. Kaucja z reguły ustalana jest jako równowartość ustalonego czynszu najmu lub jego wielokrotność. Powinna być przekazana najpóźniej w chwili wydania lokalu najemcy.

Po zakończeniu najmu strony ponownie powinny sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, tym razem z przekazania mieszkania przez najemcę. W protokole należy wskazać stopień zużycia poszczególnych elementów, sprzętów itp. Jeśli jest on znaczący i wykraczający poza zwykłe użytkowanie, po stronie wynajmującego powstaje szkoda. Ma on zatem prawo domagać się jej naprawienia. Jeśli najemca nie będzie chciał usunąć szkód na własną rękę, wtedy wynajmujący ma prawo zaliczyć wpłaconą kaucję na koszty naprawy. Jeśli koszty te przekroczą wpłaconą kaucję, właścicielowi mieszkania przysługuje roszczenie odszkodowawcze względem najemcy.

Dochodzenie roszczenia odbywa się poprzez wytoczenie powództwa cywilnego przed właściwym sądem rejonowym. Na tym etapie niezwykle ważna jest odpowiednio przygotowana dokumentacja mieszkania – umowa oraz protokół z chwili wydania lokalu najemcy wraz z dokumentacją fotograficzną. Posłuży to bowiem jako główny dowód na zasadność roszczenia. Dalsze dochodzenie kosztów napraw odbywa się już zgodnie z procedurą cywilną, a gdyby najemca nadal uchylał się od płacenia – z procedurą egzekucyjną, w której należności te ściągnie od niego komornik.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *