Umowy najmu instytucjonalnego i okazjonalnego – wymogi

0 206

We wrześniu 2017 roku w życie weszła ustawa modyfikująca instytucję najmu okazjonalnego. Wprowadzone zostało w niej także nowe rozwiązanie, czyli najem instytucjonalny. Na czym polegają te formy najmu?

Najem okazjonalny jest korzystny dla właściciela nieruchomości, ponieważ pozwala na łatwiejszą ochronę własności lokalu. Umową najmu okazjonalnego objęte mogą być jedynie nieruchomości służące do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Wynajmujący musi być osobą fizyczną, nie może prowadzić działalności gospodarczej związanej z wynajmem nieruchomości. Umowa taka musi być zawarta na piśmie. Okres najmu nie może przekraczać dziesięciu lat, chociaż może być przedłużany. Właściciel lokalu musi także zgłosić zawarcie umowy w ciągu 14 dni od rozpoczęcia wynajmu lokalu do właściwego urzędu skarbowego.

Zyski z nieruchomości

fot. AndreyPopov/bigstockphoto.com

Dodatkowo w umowie najmu okazjonalnego najemca musi złożyć właścicielowi oświadczenie w formie aktu notarialnego, że poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia lokalu i wydania go w terminie określonym w żądaniu na podstawie umowy najmu. Musi on także wskazać inne miejsce, w którym będzie mógł zamieszkać, w razie gdyby właściciel zażądał od niego opuszczenia lokalu. Ponadto musi także dostarczyć zgodę właściciela tegoż miejsca, który wskazał jako te, do którego wyprowadzi na to, że zgadza się na zamieszkanie eksmitowanego najemcy we wskazanym lokalu. Dokumenty te stanowią niezbędny załącznik do umowy najmu okazjonalnego.

Taka forma najmu bez wątpienia wzmacnia pozycję wynajmującego nieruchomość i skraca mu drogę do eksmisji niechcianego lokatora. Wystarczy, że zwróci się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności oświadczenia. Jednak także dla najemcy umowa ta jest korzystna, gdyż wynajmujący nie może dowolnie modyfikować ustaleń czy żądać wyższych opłat niż te, które zostały ustalone w umowie.

Nową instytucją wprowadzoną ustawą z września 2017 roku jest najem instytucjonalny. Wynajmującym w tej formie umowy może być przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na wynajmowaniu lokali. Umowa ta musi być zawarta na czas oznaczony, lecz ustawodawca nie uregulował jej minimalnego bądź maksymalnego czasu trwania.

Jako załącznik do umowy musi zostać dołączone oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się eksmisji i zobowiązanie do opuszczenia lokalu w sytuacjach przewidzianych w umowie najmu. Tak jak w przypadku najmu okazjonalnego, oświadczenie to musi zostać złożone w formie aktu notarialnego. Najemca nie musi jednak wskazywać lokalu, do którego się wyprowadzi. Ponadto w ustawie o najmie instytucjonalnym określono maksymalną wysokość kaucji, jakiej może zażądać wynajmujący. Wynosi ona trzykrotność miesięcznego czynszu.

Krytycy nowej instytucji wskazują, iż nie chroni ona przed bezdomnością, albowiem sąd w postępowaniu o eksmisję nada klauzulę wykonalności oświadczeniu najemcy o poddaniu się eksmisji bez zbadania, czy najemca ma zapewniony dach nad głową.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *