Umowa najmu – dlaczego na piśmie?

0 375

Polskie prawo nie narzuca konieczności zawierania pisemnej umowy najmu. Jednak warto rozważyć taką właśnie umowę, gdyż w razie późniejszych problemów łatwiej będzie rozstrzygnąć sporne kwestie i udowodnić, że warunki umowy zostały naruszone.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest umową cywilnoprawną, do której zastosowanie mają ogólne przepisy Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że jest ona ważna nawet wtedy, gdy forma pisemna nie zostanie zachowana. Wszelkie ustalenia stron dotyczące czynszu, okresu najmu, kaucji czy wypowiedzenia mogą zostać objęte także umową ustną.

Umowa najmu mieszkania

Gdy umowa dotyczy okresu najmu dłuższego niż rok, należy zawrzeć ją na piśmie – a już na pewno wtedy, gdy strony chcą ją zawrzeć na czas oznaczony. W przeciwnym razie będzie traktowana jako zawarta na czas nieoznaczony, nawet jeśli ustnie określimy jej termin, np. na 2 lata.

Jednak nawet jeśli umowa ma być zawarta na czas krótszy niż rok, zaleca się sporządzenie jej na piśmie, gdyż taka forma lepiej zabezpiecza prawa stron. Naruszenie warunków umowy ustnej może być trudne do udowodnienia. Mamy tu do czynienia z sytuacją typu „słowo jednej strony przeciwko słowu drugiej”, gdzie strony mogą podawać zupełnie różne wersje ustaleń między nimi oraz odmiennie je interpretować. Forma pisemna jest więc potrzebna, by ograniczyć wątpliwości i ewentualne konflikty, które mogłyby z nich wyniknąć. Umowa pisemna jest też dowodem w razie konieczności rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej.

Mimo to w przypadku umowy ustnej strony też nie mogą postępować w sposób dowolny, a najemcy nie grozi usunięcie z lokalu czy niezapowiedziana drastyczna podwyżka czynszu tylko dlatego, że wynajmujący ma takie widzimisię. Kwestie tego rodzaju są uregulowane ustawowo. Wypowiedzenie umowy najmu ze strony właściciela jest możliwe jedynie w określonych przypadkach (np. wykorzystywanie lokalu niezgodnie z wyposażeniem, niszczenie jego wyposażenia, utrudnianie innym mieszkańcom korzystania z lokali, długie zaleganie z opłatami). Musi być dokonane na piśmie i z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Podwyższenie czynszu bądź innych opłat też nie może być dokonywane wedle uznania. Odbywa się na zasadzie wypowiedzenia ich dotychczasowej wysokości. Należy przy tym zachować okres wypowiedzenia równy co najmniej trzy miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a także formę pisemną pod rygorem nieważności. Czynsz można podnieść nie częściej niż co pół roku. Dopuszczalna wysokość podwyżki jest również obwarowana przepisami.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *