Prawa i obowiązki wynajmującego mieszkanie

0 883

Właściciel nieruchomości, czyli wynajmujący, zobowiązuje się na podstawie umowy najmu oddać do używania najemcy swoją nieruchomość. W związku z tym przysługują mu względem najemcy (oraz nieruchomości) różne prawa i obowiązki.

Pierwszym z nich jest obowiązek przekazania nieruchomości w stanie wskazanym w umowie, czyli w odpowiednim stanie technicznym, gotowej do umówionego użytku, zawierającej wskazane w umowie sprzęty i urządzenia. Najemca musi za to uiszczać określoną w umowie kwotę pieniędzy tytułem najmu.

klucze do mieszkania

Wynajmujący, aby zabezpieczyć się na wypadek, gdyby najemca zwlekał z płatnością, albo na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wynikających ze szkód dokonanych przez najemcę, może w umowie zastrzec obowiązek uiszczenia przez najemcę kaucji. Z reguły jej wysokość ustalana jest jako wielokrotność umówionego czynszu najmu. Kaucja rozliczana jest po zakończeniu najmu. Jeśli najemca nie będzie chciał na własny koszt usunąć szkód, które z jego winy powstały w mieszkaniu i wykraczają poza zużycie powstałe w wyniku zwykłego użytkowania, wynajmujący koszty te może pokryć właśnie z kaucji.

Innym zabezpieczeń tego typu roszczeń jest zastaw, którego wynajmujący może dokonać na rzeczach ruchomych należących do najemcy. Prawo to rozciąga się na rzeczy wniesione do lokalu, a należące do członków rodziny najemcy razem z nim zamieszkujących.

Sposób i częstotliwość płatności oraz wysokość czynszu najmu strony określają w umowie. Wynajmujący powinien wyraźnie wskazać, iż poza tym najemca ma jeszcze obowiązek uiszczania opłat eksploatacyjnych. Częstotliwość płatności czynszu ma wpływ na okres wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas nieokreślony.

Właściciel nieruchomości musi utrzymywać ją w stanie niepogorszonym, w związku z czym na jego barkach spoczywa obowiązek dokonywania niezbędnych napraw i remontów, by stan ten utrzymać. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów wynajmujący musi zapewnić sprawne działanie istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku. Ponadto ma on obowiązek naprawy budynku, znajdujących się w nim pomieszczeń, istniejących w nim urządzeń i instalacji. Musi on również przywrócić poprzedni stan budynku uszkodzonego, bez względu na to, z jakiego powodu powstały szkody.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *