Jak argumentować podwyżkę czynszu?

1 3800

Kiedy dochodzi do podpisania umowy najmu, właściciel mieszkania określa w niej, ile jego najemca ma płacić comiesięcznego czynszu, do kiedy może korzystać z lokalu i na jakich warunkach. Jednak nie oznacza to, że czynsz nie może wzrosnąć. Jakich argumentów może użyć właściciel mieszkania, by uzasadnić wzrost cen wynajmu?

Polskie prawo daje możliwość wynajmującemu podwyższenia czynszu, lecz tylko pod warunkiem wypowiedzenia na piśmie jego dotychczasowej wysokości w terminie nie później niż na koniec miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu terminów wypowiedzenia (minimum 3 miesiące). Wypowiedzenie, sporządzone w formie pisemnej, określa nową wysokość czynszu najmu bądź stawkę czynszu za 1 m kw. powierzchni lokalu.

Podwyżka ceny najmu mieszkania

fot. AndreyPopov/bigstockphoto.com

Jak uzasadnić wzrost ceny najmu?

Właściciel mieszkania wzrost cen najmu może uzasadnić:

  • brakiem przychodów z czynszu lub innych opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego na poziomie zapewniającym zysk,
  • zwrotem podatku,
  • pokryciem wydatków, które wiążą się z utrzymaniem lokum.

Jednakże kolejnym warunkiem, który musi spełnić wynajmujący mieszkanie to umieszczenie wprowadzonej podwyżki w granicach tzw. godziwego zysku oraz zwrotu kapitału w skali roku w kwocie nie wyższej niż

  • 1,5% nakładów poniesionych na budowę lub zakup lokalu,
  • 10% nakładów poniesionych na trwałe ulepszenie istniejącego lokum zwiększające jego wartość użytkową.

Jeśli lokator sobie tego zażyczy, właściciel jest zobowiązany do podania przyczyny wzrostu ceny najmu oraz jej kalkulacji na piśmie w ciągu 14 dni. Warto również wiedzieć, że jeśli podwyżka wysokości czynszu w skali roku nie przekroczy progu 3% wartości odtworzeniowej lokalu lub podwyżka nastąpi z niższego poziomu niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, to nie trzeba uzasadniać podwyższenia czynszu.

Właściciele mieszkań na wynajem nie mogą żądać wyższego czynszu za swój lokal częściej niż co 6 miesięcy. Nie dotyczy to jednak opłat za media (należy wówczas pokazać lokatorowi podwyżkę na piśmie).

Uwaga: Lokator może zakwestionować na drodze sądowej zasadność podwyżki za wynajem, jeśli któryś z powyższych warunków nie zostanie spełniony. Wtedy wynajmujący musi udowodnić w sądzie zasadność wniesionego wzrostu ceny najmu. Lokator może także odmówić przyjęcia podwyżki, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy najmu (po upływie okresu wypowiedzenia).

Przy umowach zawieranych na okres kilku lat bądź na czas nieograniczony zmiana wysokości opłaty za wynajem jest rzeczą naturalną wynikającą z dynamiki rynku i gospodarki. Jednak właściciel nigdy nie może robić tego dowolnie, a czynsz nie może przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej mieszkania w skali roku.

Podstawą prawną w tej kwestii jest art. 8a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. – o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 150).

Podobne artykuły

1 Komentarz

  1. Sandra211 1 marca 2017 o 14:22

    Ja uważam, że to niemoralne. Będąc pod opieką Kwatery Nieruchomości, wątpię żeby taka sytuacja miała miejsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *