Podatek minimalny a najem nieruchomości

0 414

Z nowym rokiem w życie wejdzie nowelizacja przepisów dotycząca podatku od dochodu uzyskiwanego z najmu nieruchomości. Funkcjonujący dotychczas podatek minimalny zostanie zastąpiony podatkiem od przychodów z budynku.

Mimo że podatek minimalny funkcjonuje zaledwie od początku tego roku, rząd już ma pomysł na jego zastąpienie. Zgodnie z założeniami wprowadzenie podatku minimalnego miało zapobiegać sytuacjom, w których właściciele nieruchomości uzyskiwaliby nieuzasadnione korzyści z tytułu wynajmu tych nieruchomości. Mowa tu przede wszystkim o właścicielach obiektach wielkopowierzchniowych, galerii handlowych, czy budynków usługowo-handlowych. Oznaczało to, że podatek od nieruchomości jako środka trwałego musiał zapłacić każdy jego właściciel, nawet w sytuacji gdy jeszcze nie zaczął uzyskiwać przychodów z jej wynajmowania.

Egzekucja mieszkania z najemcami

fot. bigstockphoto.com

Od 1 stycznia 2019 r. w życie wejdzie nowelizacja przepisów dotyczących podatku minimalnego od nieruchomości. Odtąd obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich, a nie tylko wybranych budynków będących środkami trwałymi.

Obowiązek zapłaty podatku od budynków będących środkami trwałymi dotyczyć będzie budynków:

  • położonych na terytorium Polski,
  • stanowiących własność albo współwłasność podatnika,
  • oddanych w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • związanych z działalnością gospodarczą podatnika (w przypadku podatników podatku PIT).

W praktyce oznaczać to będzie, że podatek zostanie naliczony nie tylko od wynajmowanych nieruchomości komercyjnych, ale również od budynków takich jak magazyny, hotele czy szpitale. Zwiększy się więc liczba osób, które taki podatek będą musiały uiszczać. Warunkiem będzie, aby budynek był środkiem trwałym i był przeznaczony na wynajem w całości lub w części.

Nie wiadomo jeszcze jednak, jak będzie wyglądała kwestia opodatkowania samodzielnych lokali. Nie są one bowiem budynkami w rozumieniu Klasyfikacji Środków Trwałych i sklasyfikowane są w innej kategorii niż budynki. Nowelizacja wskazuje jednak, że podatek obejmuje przychód uzyskany z wynajmowania części budynku, a w tym ujęciu lokal może zostać za taką część budynku uznany.

Z opodatkowania wyłączone będą budynki mieszkalne, które do użytkowania zostały oddane w ramach realizacji programu rządowego i samorządowego dotyczącego budownictwa społecznego oraz budynki, których łączny udział oddanej pod najem powierzchni użytkowej nie przekroczył na pierwszy dzień miesiąca 5 proc. całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.

Zmieni się również sposób ustalania podstawy opodatkowania w zakresie obniżenia jej o 10 mln zł. Po wejściu w życie zmian zmniejszenie podstawy opodatkowania o tą kwotę będzie możliwe wyłącznie raz, bez względu na ilość budynków, jakie podatnik będzie posiadał. Obecnie może to zrobić odliczając podatek od każdej ze swoich nieruchomości.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *