Kiedy najemca musi udostępnić lokal właścicielowi?

1 13815

Kiedy wynajmujący (najczęściej właściciel mieszkania) zawrze umowę najmu ze swoim lokatorem, traci on prawo do korzystania i używania wynajętego już „M”. Nie może on także przebywać w nim bez zgody i wiedzy najemcy. Jednak w pewnych sytuacjach najemca ma obowiązek udostępnić najmowany przez siebie lokal właścicielowi. Procedurę wejścia do wynajmowanego lokalu reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów. Poniżej przedstawiamy wyjątki, w jakich lokator musi udostępnić wynajmowane mieszkanie.

Kiedy najemca musi udostępnić lokal właścicielowi?

1. Poważne awarie

Gdy dochodzi do awarii wywołującej szkodę bądź zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody w mieszkaniu lokator jest zobowiązany do niezwłocznego udostępnienia lokalu w celu jej usunięcia.

Niewpuszczenie wynajmującego w takiej sytuacji jest dopuszczalne tylko podczas przebywania najemcy w szpitalu lub na urlopie.

2. W czasie nieobecności lokatora

W przypadku nieobecności lokatora w mieszkaniu albo niewyrażania przez niego zgody na udostępnienie lokalu, właściciel lokalu może wejść do swojego domu w obecności funkcjonariusza policji bądź też straży gminnej/miejskiej lub przy udziale straży pożarnej (w przypadku sytuacji wymagającej jej obecności). Jeżeli wejście do mieszkania miało miejsce pod nieobecność lokatora bądź pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, to wówczas właściciel jest zobowiązany do zabezpieczenia lokalu i znajdujących się w nim rzeczy aż do przybycia lokatora. Z dokonanych wtedy czynności, sporządza się protokół, który powinien zawierać datę i godzinę otwarcia danego „M”, spis znajdujących się w tam przedmiotów oraz ich stan. Warto zadbać o obecność świadków, którzy potem będą mogli podpisać się pod protokołem.

W przypadku kilku innych, wymagających interwencji właściciela mieszkania sytuacji wynajmujący nie może jednak samodzielnie wejść do lokalu. Wówczas musi on uzgodnić termin takiej wizyty ze swoim najemcą.

3. Przegląd stanu technicznego wyposażenia mieszkania

Lokator musi udostępniać wynajmowane „M” także w celu dokonania przez właściciela okresowego bądź szczególnie uzasadnionego doraźnego przeglądu lokalu, sprawdzenia jego stanu i wyposażenia technicznego. Wtedy może on wspólnie z najemcą określić zakres niezbędnych do wykonania prac. Wizyta ta może mieć miejsce wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu jej dokonania.

To samo dotyczy zastępczego wykonania przez właściciela mieszkania prac obciążających lokatora.

Kwestią sporną bywa często posiadanie dodatkowych kluczy do mieszkania przez jego właściciela. Z reguły wynajmujący posiadają je „w razie nagłego wypadku” i tylko wtedy mają prawo ich użyć. Takim wypadkiem może być wyżej wymieniona nieobecność lokatora lub wówczas, gdy uciążliwy lokator nie chce przekazać wcześniej zdanych mu kluczy.

Wszelkie kwestie dotyczące dostępu właściciela do posiadanego mieszkania powinny zostać uregulowane w umowie najmu lokalu. W przypadku ich braku stosuje się zasady ogólne zawarte w ustawie o ochronie lokatorów z 2001 roku.

Podobne artykuły

1 Komentarz

  1. elma 22 października 2015 o 02:00

    Przepraszam, czy właściciel może zrobić zdjęcia wynajmowanego mieszkania i udostępnić je? Podkreślam, że w momencie wprowadzenia się do mieszkania praktycznie nie było w nim żadnych mebli a teraz mieszkanie jest w pełni wyposażone. właściciel chce zrobić zdjęcia mieszkania w takim stanie w jakim jest ono teraz i odświeżyć ogłoszenie sprzedaży mieszkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *