Kiedy można odmówić wypłaty kaucji?

0 6578

Umowa najmu zawierana między najemcą w wynajmującym, dla lepszej ochrony interesów tego drugiego powinna być zabezpieczona kaucją, czyli określoną w umowie kwotą pieniężną, którą właściciel mieszkania będzie mógł wykorzystać w razie niewypłacalności lokatora.

Z reguły wysokość kaucji ustalana jest jako kwota lub dwukrotność kwoty czynszu wynikającego z umowy, a powinna zostać wpłacona przez najemcę najpóźniej w momencie przekazania mu kluczy do mieszkania przez wynajmującego. Wynajmujący może zresztą od tego uzależnić faktyczne przekazanie mieszkania – jeśli kaucja nie zostanie wpłacona w określonym czasie i w ustalonej wysokości, wtedy klucze nie zostaną przekazane.

Zwrot kaucji za mieszkanie

fot. Nosnibor137/bigstockphoto.com

Kaucja ma za zadanie pokryć koszty powstałe po stronie wynajmującego, które zgodnie z umową najmu powinny być uiszczone przez najemcę, a których ten nie chce lub nie może ponieść. Jest ona rozliczana w momencie zakończenia umowy najmu, i wtedy też wynajmujący powinien przedstawić stan ewentualnych zaległości, czy kosztów, które będzie musiał opłacić, np. w wyniku wyrządzonych przez najemcę szkód. Oczywiście jeśli najemca uchyla się z zapłatą jeszcze w trakcie trwania umowy, wynajmujący może również przeznaczyć kaucję lub jej część na opłacenie swoich bieżących roszczeń.
Najczęściej powstającym jest roszczenie z tytułu zaległego czynszu lub opłat eksploatacyjnych, o które upomni się dostawca mediów, jeśli to z właścicielem mieszkania zawarł umowę na ich dostawę. Jeśli po stronie najemcy powstała z tego tytułu zaległość, właściciel ma prawo odmowy zwrotu kaucji lub jej części i pokrycia nią zaległych opłat.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku szkód jakie lokator spowodował w mieszkaniu. Wtedy wynajmujący ma prawo wykorzystać ją na naprawienie tych szkód, jeśli najemca nie będzie chciał za nie dodatkowo zapłacić. Ważne przy tym w obu przypadkach, aby właściciel nieruchomości udokumentował koszty, jakie musiał faktycznie ponieść w związku ze zwłoką lub uchylaniem się od płatności lokatora. W tym celu należy przedstawić faktury czy paragony, ponieważ kwota pobrana z kaucji musi odpowiadać rzeczywiście poniesionym kosztom, nie może być orientacyjna.

Odmowy zwrotu kaucji wynajmujący może dokonać również w przypadku, gdy nie jest możliwe rozliczenie mediów czy innych opłat na dzień zakończenia umowy, a kwota ta będzie mu znana, np. z końcem okresu rozliczeniowego. W takim wypadku kaucja może zostać zatrzymana w celu pokrycia tych zobowiązań po otrzymaniu za nie faktury. Warto w takiej sytuacji wstrzymać się z wypłatą lokatorom kaucji, ponieważ późniejsze dochodzenie od nich kosztów zużytych mediów może być problematyczne i długotrwałe. A zachowując kaucję właściciel po otrzymaniu i opłacaniu rachunków pozostałą jej część zwróci najemcom wyczerpując tym samym wobec nich wszystkie roszczenia.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *