Jak odebrać mieszkanie po okresie najmu?

1 6796

Wynajmowanie mieszkania, aby wiązało się z korzyściami i z zyskiem, powinno być przeprowadzone według właściwych procedur, by interesy właściciela mieszkania były jak najlepiej zabezpieczone. Jednym z najważniejszych etapów tej procedury jest odbiór mieszkania po zakończeniu lub wypowiedzeniu umowy.

Termin oddania mieszkania strony ustalają wspólnie, jednak powinien być to dzień, w którym umowa skończyła obowiązywać. Podczas odbioru najemca zobowiązany jest oddać klucze oraz mieszkanie pozbawione jego rzeczy osobistych, w stanie niepogorszonym od dnia rozpoczęcia najmu. Jedyne ślady pozostawione po obecności najemcy powinny wynikać ze zwykłego użytkowania, a co za tym idzie – eksploatacji mieszkania, rzeczy, instalacji czy sprzętów, które w nim się znajdują.

Odbiór mieszkania na wynajem

fot. Yastremska/bigstockphoto.com

Sprawdzenie stanu mieszkania

Wynajmujący powinien więc dokonać oględzin nieruchomości, z czego strony powinny spisać protokół, a następnie go podpisać. Protokół odbioru należy porównać z protokołem przekazania, który należy sporządzić w momencie wydawania mieszkania najemcy, wraz z dokumentacją fotograficzną. Na tej podstawie będzie można bezspornie ustalić, czy w trakcie trwania umowy w mieszkaniu na wynajem dokonano jakichś zniszczeń. Jeśli wynajmujący nie ma zastrzeżeń do stanu mieszkania, należy przejść do następnego punktu, mianowicie rozliczenia kaucji.

Rozliczenie kaucji

Kaucja jest zabezpieczeniem wynajmującego na wypadek szkód dokonanych przez najemcę, ewentualnie na wypadek gdyby uchylał się z terminowym płaceniem czynszu. Jej wysokość narzucana jest z reguły przez wynajmującego i wynosi równowartość lub wielokrotność wartości czynszu. Właściciel nie powinien się spieszyć z oddawaniem kaucji, a w umowie może zastrzec, że całkowitego rozliczenia dokona po zakończeniu okresów rozliczeniowych za poszczególne media, które zostały zużyte przez najemcę. Faktury z tego tytułu wystawione są bowiem z różną częstotliwością, miesięcznie lub kwartalnie. To, czy opłaty eksploatacyjne były uiszczane przez najemcę można będzie ustalić czasem dwa-trzy miesiące po zakończeniu najmu. Podobnie jeśli płaceniem zajmował się wynajmujący – dopiero po otrzymaniu faktury będzie mógł określić zadłużenie wynikające ze zużycia mediów przez najemcę i ewentualnego rozliczenia dokonać właśnie z kaucji.

Jeśli w mieszkaniu dokonano jakichś szkód, kaucję można przeznaczyć również na ich pokrycie, o ile najemca nie zobowiąże się do ich naprawienia we własnym zakresie. Jeśli jednak będzie się od tego obowiązku uchylał, właściciel mieszkania może wykorzystać zabezpieczenie na pokrycie kosztów remontu, oczywiście w wysokości równej faktycznie poniesionym wydatkom, na co powinien najemcy przedstawić stosowne paragony i faktury. Pozostała część kaucji, niewykorzystana na naprawy, powinna być zwrócona najemcy (oczywiście z zastrzeżeniem zapisów dotyczących opłat za media), a czynność tę również należy pisemnie potwierdzić z podpisami obu stron umowy.

Podobne artykuły

1 Komentarz

  1. Mat 14 grudnia 2019 o 13:06

    A co jesli kaucja nie wystarczy, jak wyglada procedura?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany *